Ekološke zadruge Srbije

Ovde ide tekst

Advertisements
Категорије:Projekti

STATUT EKOplus Kragujevac

 

 

 

 

На основу Закона о удружењима (Службени гласник РС, бр.51/2009 од 14.07.2009 године), на Скупштини Уније за органску пољопривреду

„ ЕКОплус“, одржаној 19 јуна 2011 године у Крагујевцу, донет је

 

С Т А Т У Т

 

 

УНИЈЕ ЗА ОРГАНСКУ ПОЉОПРИВЕДУ СРБИЈЕ ,,ЕКОплус“

 

 

Члан 1.

Унија за органску пољопривреду „ЕКОплус“ основана је као нестраначко, невладино и добровољно удружење грађана, чији је циљ унапређивање свих области живота и рада  на основу Закона, Правилника, стандарда, Директива…  о органској пољопривреди, руралном развоју и заштити животне срединена.

Унија „ЕКОплус“ је организација у коју се удружују грађани-потрошачи, задругари као оснивачи еколошких задруга,  појединачни фармери и појединци, научни и стручни радници као и правна лица ради остваривања заједничких циљева и задатака зацртаним овим Статутом, споразумима, Законима и другим прописима.

 

 

Члан 2.

 

Унија је основана 22.04.2002 год. у Чачку на неодређено време, а пре тога је функционисала под називом „ЕКО СИСТЕМ“

 

 

Члан 3

Циљеви Уније

 

Ради остваривања својих циљева Унија нарочито:

–         развија личне склоности и стваралаштво у еколошким, етичким и естетским вредностима грађана и културе живљења

–         прикупља и обрађује релевантне податке из свих области деловања

–         усмерава произвођаче за рационално и одрживо управљање природним ресурсима

–         организује самостално или у заједници са другим организацијама стручне скупове, саветовања и семинаре, као и друге облике стручног образовања и маркетинга из свих области деловања

–         објављује стручне публикације у складу са Законом

–         организује експерте за рад на пројектима у доменима из области деловања

–         сарађује са професионалним и сличним невладиним организацијама из земље и иностранства, као и другим правним лицима

–         организује медијске и друге активности у циљу промоције производње органске хране , руралног развоја и екологије

–         помаже произвођачима који желе да уђу у органску пољопривреду око пријава и друге документације неопходне за сертификацију, конкурсе…

–         организује непосредне активности усмерене на реализацију конкретних пољопривредних проблема код произвођача који су ушли у сертификацију за органску производњу дајући потпуни консалтинг

–         сарађује са релевантним сертификационим институцијама и институцијама државе

–         организује тимове стручњака који прате произвођаче органске попљопривреде,  помажу им у надгледању и реализацији пројеката до добијања сертификата и изласка на тржиште

–         организује берзу органске хране и промовише сертификоване органске и природне производе на домаћем и иностраном тржишту

–         отвара огледне фарме, школе , радионице , лабораторије, пилот постројења и друге институције из области деловања

–         отвара погоне за кластер производњу и продају органске и природне хране

–         формира пољопривредна газдинства, откупне станице…

–         Даје услуге за увођење стандарда квалитета, анализе утицаја на животну средину, израду пројеката, бизнис планова, енергетске ефикасности, стратегија и сл.

–         Пружа партнерства и заступа институције државе и друга  правна  лица и појединце, као и верске заједнице из области деловања

 

Члан 4.

 

Област деловања

 

–         истраживање из области деловања и образовање чланова и грађана

–         заштита и унапређење животне средине

–         социохуманитарни програми и хуманитарни рад (здравље,ментално здравље,кризне ситуације)

–         изградња и развој локалне заједнице, региона, земље и глобалних програма у циљу производње органске хране, прогрми одрживог развоја, руралног развоја, еко-туризма и културе

     –промоција, заштита и унапређивање људских права и слобода

–         решавање проблема који могу спречити или успорити интегрални развој елемената неопходних за комплетно остваривање квалитетних циљева

–         ширење љубави, културе, мира и ненасиља међу људима

–         решавање проблема заштите и супституција препарата  конвенционалне производње са биолошким, хомеопатским и биодинамичким средствима

–         решавање проблема сусптитуције вештасчких ђубрива са природним

–         решавање проблема заштите животне средине кроз просторно планирање

–         захтевање примата органске производње над конвенционалном у свим облицима деловања у јавном, државном, приватном и конфесионалном сектору

 

 

Члан 5.

 

Опште одредбе

 

Назив организације:УНИЈА ЗА ОРГАНСКУ ПОЉОПРИВРЕДУ СРБИЈЕ „ЕКОплус“

 а скраћен назив УНИЈА„ЕКОплус“, на енглеском,

THE UNION FOR ORGANIC AGRICULTURE SERBIEN“ЕКОплус“

 

Седиште је у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 20, са мрежом  регионалних канцеларија, и канцеларијама на градском и општинском нивоу

Унија своју делатност остварује на територији  Републике Србије , али ће кроз развијање међународне мултидисциплинарне сарадње у областима свог деловања радити на оснивању својих подружница на територији југоисточне Европе и дијаспоре

 

Члан 6.

Чланство у Унији

 

Чланство у Унији може бити појединачно и колективно.

Члан Уније постаје сваки задругар оснивањем еколошке задруге, или појединачни фармер или грађанин или инситиуција или верска заједница  који прихвате  Статут и друга општа акта.

Члан Уније има право и обавезу да учествује у раду Уније према својим интересовањима тако што ће своје преузете обавезе у пословима и органима Уније благовремено и квалитетно обавити.

Колективни чланови Уније могу бити удружења грађана, као и привредне и услужне организације и верске заједнице.

Чланство у Унији се стиче потписивањем уговора о оснивању еколошке задруге  или приступницом.

Чланови добијају чланску карту коју потписује председник.

Малолетна лица могу чинити подмладак према Закону о удружењу.

 

 

                                                            Члан 7.

 

Чланство престаје добровољним иступањем или брисањем из евиденције у случају неплаћања чланаринедуже од 6 месеци или непоштовањем стандарда у сертификацији и губљењем сертификата својом кривицом, као и непоштовања Закона и Прописа за органску пољопривреду, заштиту животне средине и др.

Чланство такође аутоматски престаје у случају наношења моралне, материјалне или сваке друге штете Унији.

Одлуку о престанку чланства и брисању из евиденције као и губљење права на назив Еколошка задруга   доноси Управни одбор већином гласова присутних чланова  или председник.

 

Члан 8.

Права и дужности чланова Уније су да:

 

–         равноправно учествују у остваривању циљева и задатака Уније

–         непосредно учествују у одлучивању на скупштини Уније као и на другим органима Уније

–         бира и буде биран у органе Уније

–         обавља друге послове које му повери Управни одбор Уније, птрдседник или експерти Уније

–         буде благовремено информисан о одлукама, активностима и раду Уније

–         да се придржава одредби Статута, Закона и других општих аката Уније

–         да редовно плаћа чланарину

 

Члан 9.

 

Права и обавезе колективних чланова Уније су да:

 

–         активно доприноси остваривању циљева Уније

–         учествује у складу са својим интересовањем и могућностима у активностима Уније

–         користи услуге Уније

–         развија јавност рада Уније уз право да буде информисан о раду Уније

–         придржава се одредби Статута и других општих аката Уније

–         плаћа чланарину и друге доприносе

–         обавља друге послове које му повери Управни одбор или председник

 

                                                      Члан 10.

 

Органи Уније су Скупштина,Управни одбор и Надзорни одбор.

 

Члан 11.

 

Скупштина Уније је највиши орган Уније коју чине  појединачни чланови и представници колективних чланова.

Скупштина Уније доноси одлуке у складу са Уставом, Законима и Статутом Уније, као и општим актима Уније.

Редовна скупштина се сазива једанпут годишње или једанпут у две године, сходно потребама.

Председник се бира на оснивачкој скупштини са мандатом од четири (4) године, са могућношћу реизбора.

Председник Скупштине Уније сазива редовну или  ванредну скупштину, а на предлог Председника Уније,  или на предлог Управног одбора или најмање трећине чланова Уније.

Дневни ред скупштине усваја  се на предлог Председника, Управног одбора или на  предлог  једне трећине члансoва Уније.

Скупштина се сазива 7 дана унапред писменим позивима или електронском поштом.

Материјали за разматрање се достављају члановима Скупштине најмање 7 дана пре одржавања седнице

 

Члан 12.

 

Скупштина Уније пуноважно одлучује када седницама присуствује више од половине чланства

Уколико скупштина нема кворум, седница се одлаже и друга заказује у року од 10 дана

Уколико ни на поново заказаној скупштини не присуствује већина чланова, помера се почетак рада седнице за 30 минута и после тога скупштина ради као да је у пуном саставу .

Дневни ред се добија у материјалу а евентуалне допуне дневног реда утврђују се на почетку рада Скупштине

Одлуке се усвајају гласањем, већином гласова присутних чланова Уније.

За одлуке о измени Статута потребна је намање двотрећинска већина  гласова присутних чланова Уније.

 

Члан 13.

Надлежности Скупштине су да:

 

–         утврђује политику развоја Уније и доноси оквирни план и годишњи програм рада Уније, усваја Статут Уније као и измене и допуне Статута

–         разматра и усваја, најмање једном годишње финансијски план и извештај Управног одбора Уније

–         бира и разрешава чланове Управног и Надзорног одбора Уније

–         доноси пословник о свом раду

–         одређује висину чланарине Уније

–         доноси одлуку о престанку рада Уније

–         доноси одлуке о удруживању у Савезе

–         диноси одлуке о статусним  променама

–         обавља и друге послове утврђене Законима  и Статутом.

 

                                                                         Члан 14.

Управни одбор Уније

 

Управни одбор је орган управљања Уније који између две седнице руководи радом Уније  и стара се о спровођењу циљева Уније, њене пословне политике, плана развоја и програма рада који су утврђени овим Статутом и одлукама Скупштине.

Управни одбор Уније има:

–         Председника, кога бира и опозива Скупштина на период од 4 године и који је Председник целе организације и једино овлашћено лице  које се може реизабирати

–         чланови Управног одбора предлажу реизбор

–         Управни одбор Уније бира из својих редова  потпредседника и координатора

–         Председник представља Унију, заступа је и потписује акте у правном промету без ограничења, и има право и дужности финансијског налогодавца у складу са овим Статутом и Законима

 

Надлежности Управног одбора су:

 

–         Да утврђује  пословну политику, план  развоја и рад Уније

–         Припрема предлоге одлука за скупштину Уније

–         Руководи радом Уније између две седнице и доноси одлуке ради остваривања њених циљева

–         Организује редовно обављање делатности Уније

–         Поверава посебне послове појединим члановима Уније

–         Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута и припрема предлоге измена и допуна које подноси Скупштини на усвајање

–         Даје смернице Председнику Управног одбора за остваривање циљева и политике Уније

–         Бира потпредседнике и координаторе из својих редова

–         Одлучује о коришћењу средстава Уније

–         Доноси одлуке о приступању израде пројеката и програма Уније

–         Доноси одлуке о материјалној надокнади  за рад чланова Уније и стручних сарадника на основу пројеката или правилника

–         Стара се о припреми годишњег обрачуна и усваја га

–         Обавља и друге послове

 

Члан 17.

 

Седнице Управног одбора сазивају се према потреби, а по правилу једном месечно

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна већина чланова, а одлуке доноси већином гласова  присутних чланова

Седницама Управног одбора председава и руководи Председник а у његовој одсутности  потпредседник.

Седнице Управног одбора сазива Председник писменим позивом, е-маилом или усмено телефоном.

Секретар Управног одбора обавља дистрибуцију штампаног материјала и остале административне послове

За рад чланова Управног одбора, Секретара и Председника може бити одређена посебна надокнада која се регулише пословником

 

                                                           Члан 18.

 

Председник Управног одбора или једна трећина чланова Уније могу иницирати опозив Управног одбора и пре истека мандата

Управни одбор Уније може самостално одлучити о промени два члана Управног одбора о чему мора известити прву наредну скупштину Уније

 

Члан 19.

 

Права и обавезе председника Управног одбора Уније су да:

 

–         заступа Удружење

–         стара се о законитости рада, одговара за законитост рада Уније

–         наредбодавац је у материјално-финансијском погледу и организује материјално-финансијско пословање Уније

–         потписује чланске карте Уније

–         за свој рад одговара Скупштини Уније

–         заказује радне састанке по подружницана, канцеларијама по градовима, општинама, регионима, стручне  и научне  састанке и обавља остале комуникације у земљи и иностранству

–         стара се о изради планова и програма  рада свих чланова,

–         контактира са релевантним структурама за остваривање планова и програма како законодавним, финансијским, стручним, развојним, тако и хуманитарним, културолошким и др

 

Члан 20.

Надзорни одбор

 

Унија има надзорни одбор који контролише материјално пословање

Надзорни одбор има три члана које бира скупштина,на 4 године, и њени чланови подлежу реизбору

Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови Управног одбора

Једна трећина чланова Уније може предложити скупштини опозив чланова надзорног одбора и пре истека мандата

 

Члан 21.

 

Надзорни одбор Уније бира свог Председника са мандатом од четири године са могућношћу реизбора

Председник сазива и председава седницама Надзорног одбора, представља га и усклађује њгов рад и деловање

Надзорни одбор заузима своје ставове и закључке већином гласова. О томе обавештава Председника Уније, Управни одбор и Скупштину.

 

                                                                         Члан 22.

Овлашћења Надзорног одбора:

 

–         контролише финансијско пословање Уније

–         прегледа годишњи обрачун,извештај и предлог за расподелу

–         утврђује да ли се пословне књиге и друге документа Уније воде уредно

–         извештава  Скупштину о годишњим рачуноводственим исказима и извештајима о пословању , о  уоченим неправилностима извештава Управни одбор и Председника

–         обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом

–         надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине ако је потребно

 

Члан 23.

 

Надзорни одбор сарађује са органима платног промета         и инспекцијским службама

Има право да ради извршења својих задатака тражи на увид документацију и друге податке ради утврђивања чињеничног стања

 

                                                                      Члан 24.

Радне групе

 

За развој активности, програма и пројеката из програмске основе за рад Уније формирају се сталне или повремене радне групе- тимови

Формирање ових група врши Управни одбор у складу са расположивим финансисјким средствима

Радне групе могу да оснивају секције за различите активности

Радним групама руководе експерти

 

Члан 25.

 

Обављање стручно-административних послова  

 

Ради обављање стручних, финансијских и административних послова Управни одбор Уније може образовати службу за обављање ових делатности, или их поверити стручној служби друге организације, заједнице или удружења

Управни одбор доноси одлуку о заснивању и престанку радног односа и сарадње у Унији

 

Члан 26.

 

Заступање и представљање Уније

 

Унију представља Председник Уније, а у његовој одсутности може га мењати  заменик или лице које овласти Председник.

 

Члан 27.

 

Средства Уније и финањиско пословање

 

Унија прибавља средства од чланарине, која износи 10Еуро у динарској противвредности на годишњем нивоу по члану, од донација, поклона, прихода од делатности Уније по пројектима, легата и свим законским дозвољеним средствима, као и од зараде од делатности коју обавља.

 

 

                                                         Члан 28.

 

Унија стиче средства, новчана средства и материјална права из доприноса појединачних чланова, од донатора и добровољних прилога, и из других извора на основу споразума, уговора о пословној сарадњи и помоћи.

Унија стиче средства за сопствени развој  издвајањем  5%  од нето прихода  појединачних или колективних чланова, који су тај приход остварили пројектима Уније

Од развоја и трансфера савремених решења из области свог деловања у складу са Законом

Од уступања прикупљених, обрађених и анализираних података релевантних за стручне и научне студије  и истраживања  у организациијама и установама у земљи и иностранству у складу са Законом

Од реализовања семинара, симпозијума, специјалистричких курсева и других облика рада

Од чланарине чланова постојећих задруга 50% прихода прослеђује се Унији

Задругари  оснивачи плаћају чланарину 30 Еура при оснивању задруге а појединачне фирме 100 еура  на 10 запослених при уласку у Унију

Од пројеката и других услуга који се остваре преко Уније издваја се такође 5 % од бруто прихода

 

Унија развија и своје привредне делатности кроз групу за консултанске активности у вези са пословањем и осталим управљањем, бави се истраживањем и експерименталним развојем  у природним и техничко технолошким наукама, формирањем експерименталних фарми, плантажа и погона за добијање готових производа и чување генетских ресурса, експерименталних и контролних лабораторија, консалтинга за унапређивање и хармонизацију са стандардима ЕУ за безбедност хране и  добре произвођачке праксе,…формирањем , издавањем и продајом брошура, часописа и књига, образовних школа и радионица, организовањем специјализованих изложби и сајмова, стручних путовања…увозом  и извозом  производа за органску пољопривреду и помоћних средстава за њен развиј, формирањем маркетишких послова и практичног рада за друге образовне институције, пољопривредне школе, високо школске установе, докторске студије, формирање сертификационе куће и институцију за стратешки и политички развој органске пољопривреде, рурални развој и заштиту животне средине, формирањем и управљањем еколошким задругама, отварањем откупних станица, продајних места на пијацама и другим објектима, формирањем туристичких центара и центара за рурални развој, формирањем берзе органских производа и помоћно-потрошног материјала за органску пољопривреду на државном и међународном нивоу, формирањем складишта и конфесионог центра за органску  пољопривредну производњу и конфесиони туризам, очување и унапређивање уметничких и традиционалних вредности , културе и хуманитарног рада.

 

                                                                  Члан 29.

 

Средства се утврђују и распоређују финансијским планом

Финансијски план Уније усваја се крајем године за наредну годину, а најкасније до 31.децембра текуће године. Финансијски план се може ребалансирати у току године када се укаже прилика или потреба, што предлаже Председник.

 

Члан 30.

 

Унија је дужна да изворе својих прихода и финансисјког пословања учини доступним јавности преко овлашћеног књиговође

Чланство и јавност се упознају са пословањем, подношењем извештаја на седницама Скупштине Уније

За закониту употребу средстава по финансијском плану и другим трошковима одговоран је Председник као наредбодавац или лице које он овласти.

 

                                                                          Члан 31.

Јавност рада Уније

 

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства о раду и активностима Уније, непосредно, електронски или путем интерних публикација, или саопштења за јавност

 

Члан 32.

 

Сарадња са другим институцијама

 

Ради остваривања својих циљева, Унија успоставља контакте и сарађује са другим стручним професионалним, научним или другим организацијама и удружењима у земљи и иностранству

Унија може приступити сродним или другим међународним мрежним организацијама, поштујући Устав и Закон, о чему одлуку доноси  Управни одбор, што се региструје код надлежних органа у законски прописаном року

 

                                                               Члан 33.

Престанак рада Уније

 

Унија престаје са радом одлуком Скупштине, двотрећинском већином гласова свих чланова, када престану услови за остваривање циљева Уније, као и у другим случајевима предвиђеним законима.

У случају престанка рада, сва документациона имовина поклониће се Историјском Архиву Србије, а  покретна и непокретна имовина Уније пренеће се недобитном правном лицу. Одлука се доноси на задњој Скупштини.

 

Лице које заступа Унију дужно је да поднесе пријаву код органа код којег је Унија регистрована

 

Члан 34.

 

Унија има печат округлог облика на коме пише „Унија за органску пољопривреду Србије ,,ЕКОплус“  Крагујевац, Србија“

У централном делу налази се храст, уоквирен венцом.Регионални центри имају исти облик и знак, али са називом места регионалног центра. Исто важи и за општине и градове.

 

Члан 35.

Централне и завршне одредбе

 

Изабрани органи Уније по конституисању донеће неопходна акта за функционисање Уније

 

Члан 36.

 

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на  Скупштини.

 

 19 јун 2011 год , Крагујевац                    

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ

 

                                                                 

МОМЧИЛО ПАНТИЋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорије:DOKUMENTA, STATUT